REGULAMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU

ORAZ

UCZESTNICTWA W WYDARZENIU NA TERENIE OGRODU SASKIEGO

W RAMACH WYDARZENIA CENTRALNEGO OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI

„NARODOWE CZYTANIE. ADAM MICKIEWICZ. BALLADY I ROMANSE”

 

I REZERWACJA WEJŚCIÓWEK

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym organizowanym w ramach „Narodowego Czytania. Adam Mickiewicz. Ballady i romanse” (zwanym dalej: „Wydarzeniem”).
 2. Wydarzenie organizowane jest  przez Narodowe Centrum Kultury odbywa się na terenie Ogrodu Saskiego w Warszawie w dniu 03 września 2022 r.
 3. Rezerwacja wejściówek odbywa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem formularza, do którego link zostanie umieszczony na stronie: www.nck.pl.
 4. Rejestrując się na Wydarzenie – uczestnik podaje imię, nazwisko oraz adres e-mail
 5. Liczba wejściówek jest ograniczona. Organizator udostępnia do 200 wejściówek na Wydarzenie.
 6. W sytuacji, gdy do momentu rozpoczęcia Wydarzenia Organizatorowi pozostanie pula wejściówek – możliwe będzie wzięcie udziału bez wcześniejszej rezerwacji – po wypełnieniu formularza zawierającego dane opisane w ust. 3.
 7. Osoby posiadające rezerwację na Wydarzenie powinny się stawić na terenie Ogrodu Saskiego w godz. 11.00-11.30.
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością, iż nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu. Rezerwacja wygasa o godz. 11.31.

II WSTĘP NA TEREN WYDARZENIA

 1. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej Ogrodu Saskiego i polega na weryfikacji rezerwacji przez obsługę Wydarzenia,
 2. Opuszczenie terenu Wydarzenia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu. Organizator nie przewiduje możliwości ponownego wejścia na teren Ogrodu Saskiego w trakcie trwania Wydarzenia.
 3. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
 4. osobom, które nie posiadają rezerwacji (chyba, że pula miejsc nie została wyczerpana);
 5. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
 7. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Na miejscach wyznaczonych dla widowni obowiązuje zasada zajmowania jedynie miejsc wskazanych przez obsługę.   
 3. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
 1. wchodzenia na teren Ogrodu Saskiego
 2. zajmowania miejsc,
 3. opuszczania terenu Ogrodu Saskiego
 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń
  i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
 2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji NCK oraz Wydarzenia obecnie i w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może tym samym zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
 5. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem strefy specjalnie wyznaczonej.
 6. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie Wydarzeń przez Widzów jest zabronione.
 7. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia.

IV ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA:

 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządku podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:
 1. zapewnienie pracowników obsługi porządkowej (posiadających identyfikatory),
 2. udostępnienie pomocy medycznej,
 3. udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego i zapewnienie środków do mycia w toaletach,
 1. Organizator wyznacza następujące strefy podziału Wydarzenia:
 1. Widownia,
 2. Brama wejściowa (Punkt kontroli)
 3. Brama wyjściowa,
 4. Zaplecze organizatorów (Garderoby)
 5. Zaplecze sanitarne,
 6. Punkt ratowniczo-medyczny.
 1. Zabrania się:
 1. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Wydarzenia (nie dotyczy psów przewodników i innych zwierząt pracujących),
 2. wnoszenia napojów alkoholowych,
 3. niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych,
 4. niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Wydarzenia,
 5. korzystania z pomieszczeń sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

 1. Organizator na mocy niniejszego regulaminu jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-video Wydarzenia.
 2. Uczestnicy poprzez wstęp na teren Wydarzenia przyjmują do wiadomości swój możliwy udział w dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-video Wydarzenia - w tym również na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Narodowe Centrum Kultury na potrzeby  promocji Wydarzenia i działalności statutowej Organizatora na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w kontekście Wydarzenia.
 3. Narodowe Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
  2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, imienia, nazwiska i adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach działalności statutowej Organizatora – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu oraz promocji Wydarzenia na podstawie Regulaminu,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w przypadku ujawnienia danych na stronie internetowej odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób, mających dostęp do strony internetowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe:
   • Umożliwiające udział w Wydarzeniu na podstawie Regulaminu – w postaci adresu e-mail przetwarzane będą nie dłużej niż do dnia następującego po dniu Wydarzenia,
   • W postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji Wydarzenia,
  6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe a ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością udziału w Wydarzeniac

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny:
 2. na stronie internetowej www.nck.pl,
 3. w formularzu rejestracyjnym,
 4. przy wejściu na teren Wydarzenia.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2022 roku
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.