ZAŁOŻENIA

 1. Akcja ma za zadanie propagowanie atrakcyjnych form aktywności oraz inspiracji do prowadzenia działań na rzecz wzmacniania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, jak i całych społeczności lokalnych. Skierowana jest do osób zajmujących się  zawodowo lub z pasji edukacją na rzecz pielęgnowania wartości patriotycznych oraz poszukujących nowych narzędzi i metod pracy, pomocnych w kształtowaniu trwałej
  i otwartej postawy patriotycznej, której podstawą jest wspólne dobro, kultura i tożsamość, oraz patriotyzm pojmowany nie tylko jako obowiązek, ale sposób na życie.
 2. Inspiracją drugiej edycji Akcji są sposoby posługiwania się sztuką jako narzędziem do edukacji patriotycznej oraz próba odpowiedzi na pytania: Jak wykorzystywać walory dziedzictwa artystycznego Polski do rozmowy o patriotyzmie? Jak wzmacniać i pielęgnować postawy patriotyczne poprzez sztukę wizualną w sposób nowoczesny, przystępny
  i zachęcający wśród młodzieży i dzieci?
 3.  Akcja skierowana jest do edukatorów, animatorów, nauczycieli, liderów grup, freelancerów oraz osób działających społecznie na rzecz świadomego budowania postawy dbałości o wspólne dobro, kulturę i tożsamość, zainteresowanych rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, w tym szczególnie studentów uczelni artystycznych, harcerzy
  i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych o profilu plastycznym.
 4. Do Akcji zgłaszane mogą być zarówno scenariusze na zajęcia edukacyjne, jak i propozycje gier lub warsztatów. W przypadku gier i warsztatów czas trwania zajęć nie powinien przekroczyć jednego dnia.
 5. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne scenariusze zostaną zaprezentowane w publikacji „#BarwyWspólne vol.2” stanowiącej ogólnodostępny zbiór inspiracji na przeprowadzenie ciekawych i nieszablonowych zajęć edukacyjnych, a na laureatów czekają nagrody finansowe i rzeczowe.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525 235 83 53 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 3. Za organizację akcji odpowiedzialny jest Dział Edukacji Kulturalnej Organizatora. Wszelkie pytania dotyczące Akcji należy kierować drogą mailową na adres: pomyslobranie@nck.pl  lub telefonicznie pod numer tel. +48 22 21 00 126
 4. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Akcji i jej prowadzeniu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 5. Akcja realizowana jest w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej NCK #BarwyWspólne, której celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek do symboli narodowych.
 6.  Fundatorem nagród dla laureatów jest Organizator.
 7. Spośród nadesłanych w terminie do 1 lipca 2021 r. zgłoszeń, Jury wybierze nie więcej niż 30 najlepszych scenariuszy w dwóch kategoriach opisanych w punkcie 3. Regulaminu, które zostaną upowszechnione przez Organizatora w publikacji #BarwyWspólne vol. 2  (online lub w wersji papierowej).
 8. Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody  i wyróżnienia finansowe, a ponadto przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci książek, których wydawcą jest Organizator.
 9. Autorzy najwyżej ocenionych przez Jury scenariuszy w II edycji Akcji oraz Laureaci nagród głównych z I edycji zostaną zaproszeni do udziału w weekendowym Zlocie warsztatowym organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury w dniach 22-24 października 2021 r.

2. TERMINY

 

TERMIN OGŁOSZENIA AKCJI

 

 

31 marca 2021 r.

 

 

TERMIN ZGŁASZANIA SCENARIUSZY

 

 

 

 

do 1 lipca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – publikacja informacji na stronie Organizatora

 

 

do 10 września 2021 r.

 

ZLOT LAUREATÓW I i II edycji

 

 

22-24 października 2021 r.

3. UCZESTNICY

 1. Przesłane scenariusze oceniane będą w jednej z poniższych kategorii:
  1. osoby prowadzące działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej przez sztukę zawodowo lub z pasji, posiadające doświadczenie w przygotowywaniu
   i prowadzeniu zajęć,
  2. osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej przez sztukę, działające społecznie na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadające doświadczenia lub posiadające niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć.
 2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone
  w Regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie zgody na udział w Konkursie, podpisanej przez rodzica / opiekuna / przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Treść zgody stanowi załącznik nr 2. do niniejszego Regulaminu. Zgodę należy dołączyć w formie skanu do formularza zgłoszeniowego.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie Organizatora (w przypadku osób niepełnoletnich również zgody rodzica lub opiekuna prawnego) w terminie wskazanym w punkcie nr 2. Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu naboru lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny organizowanego w ramach Akcji.
 3. Scenariusz należy przygotować zgodnie z wytycznymi załącznika nr 3. i przesłać przez formularz online umieszczony na stronie Organizatora.
 4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 scenariusze. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego scenariusza, uczestnik wypełnia formularz tylko jeden raz, dołączając do niego kolejno przygotowane scenariusze.

5. TRYB OCENY SCENARIUSZY

 1. Ocena wniosków konkursowych następuje w dwuetapowym postępowaniu:
  1. weryfikacja formalna scenariuszy
  2. ocena merytoryczna.
 2. Weryfikacji formalnej dokonuje komisja złożona z pracowników NCK. Oceny merytorycznej dokonuje Jury powołane przez Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji, gdy poziom merytoryczny zgłoszonych scenariuszy w opinii Jury będzie niedostateczny, jeżeli wnioski nie będą spełniały wymogów formalnych lub jeżeli zostaną z innych powodów odrzucone przez Jury.
 4. Jury dokona oceny scenariuszy zgodnie z następującymi kryteriami:

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

OPIS KRYTERIUM

MAX. PUNKTACJA

 

 1.  

 

TREŚĆ

1. Pomysłowość w ujęciu tematu (2p.)

2. Zgodność z założeniami Akcji (2p.)

3. Walory edukacyjne - cele i rezultaty (2p.)

 6 p.

 

 

 1.  

 

 

 

FORMA

 

 

1. Możliwość twórczego zaangażowania się w przebieg działania przez uczestników (2p.)

2. Adekwatny i zróżnicowany dobór metod pracy do grupy docelowej (2p.)

 

3. Wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi, umiejętne przeplatanie tradycyjnych form

i nowoczesnych technologii, w tym narzędzi multimedialnych do przeprowadzenia zajęć (4p.)

 

8 p.

 

 1.  

 

ATRAKCYJNOŚĆ  

I ESTETYKA WYKONANIA

1. Przystępność i spójność wizualna scenariusza oraz materiałów dodatkowych (2p.)

2. Możliwość multiplikowania działań opisanych w scenariuszu i zaadaptowania ich do różnych warunków (2p.)

3. Autorskie materiały edukacyjne dołączone do scenariusza (2p.)

 

6 p.

 

RAZEM:  20 p.

6. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie trzech nagród pieniężnych w każdej z kategorii określonych w punkcie  3 punkcie 1 i 2 Regulaminu oraz nie więcej niż po 10 wyróżnień. Nagrody pieniężne przyznane będą w wysokości: I nagroda – 1250 zł, II-ga nagroda – 750 zł, III- cia nagroda 500 zł, a wyróżnienia – 250 zł.
 2. Organizator oświadcza, że wartość każdej z nagród w akcji nie przekracza kwoty 2000 zł, jak również, że Akcja jest organizowana z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, tym samym nagrody są objęte zwolnieniem z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od fizycznych.
 3. Laureaci Akcji zobowiązani są do podania Organizatorowi danych w postaci imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru konta bankowego w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników na stronie Organizatora pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.

7. WARUNKI PREZENTACJI SCENARIUSZY W RAMACH PUBLIKACJI „#BARWYWSPÓLNE vol.2”

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze scenariuszy w celu informacji oraz promocji Akcji i działalności statutowej  Narodowego Centrum Kultury, poprzez zamieszczenie ich fragmentów lub całości w materiałach informacyjnych i promocyjnych, zarówno w postaci cyfrowej jak i drukowanej.  
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w materiałach wybranych do publikacji, w tym redakcji, korekty, ewentualnych skrótów i selekcji scenariuszy oraz materiałów dodatkowych dołączonych do scenariusza.

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłoszenie udziału w Akcji przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego do akcji scenariusza i przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe, które nie są w żaden sposób ograniczone, zastawione lub przeniesione na osobę trzecią, a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. W razie dołączenia fotografii lub plików wideo autor oświadcza, że osoby znajdujące się na fotografiach wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku, chyba że taka zgoda nie jest wymagana na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Uczestnik oświadcza, że wszystkie treści oraz materiały dodatkowe w postaci filmów, kart pracy, grafów, zdjęć są autorstwa osoby zgłaszającej, która wyraża zgodę na ich publikację.
 1. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem faktycznym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Akcji scenariuszy, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż treści zawarte w scenariuszu są niesamodzielne oraz tych, co do których będzie miał uzasadnione podejrzenie, że zawierają wady prawne.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu naruszenia praw autorskich, jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
  w szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do scenariusza lub naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób.
 4. Przesłanie przez Uczestnika scenariusza do Akcji jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo na publikację opisu działań wraz z zamieszczonymi w scenariuszu materiałami (utworami), w tym fotografiami i materiałami wideo, na stronie internetowej Organizatora i w publikacji.

9. DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem zawartych w umowie danych osobowych Uczestnika akcji jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl.
 3. Dane osobowe:
  1. Uczestników – zawarte w formularzu zgłoszeniowym do Akcji w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, adresu email i numeru telefonu kontaktowego przetwarzane będą przez Administratora w celu umożliwienia realizacji Akcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO
  2. Laureatów oraz opiekunów prawnych niepełnoletnich Laureatów wyłonionych w Akcji w postaci imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, adresu email, numeru telefonu kontaktowego oraz numeru konta bankowego przetwarzane będą przez Administratora w celu umożliwienia przekazania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3. Laureatów wyłonionych do publikacji „#BarwyWspólne vol.2” w postaci imionii nazwisk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  4. w postaci adresów email osób które wyraziły zgodę na kontakt w przyszłości w celu informowania o kolejnych konkursach przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora oraz zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe:
  1. Uczestników – przetwarzane będą przez Administratora przez cały okres realizacji Akcji do momentu wyłonienia Laureatów. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez NCK. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  2. Laureatów oraz opiekunów prawnych niepełnoletnich Laureatów wyłonionych w Akcji przetwarzane będą przez cały okres związany
   z przekazaniem nagród a następnie poddane zostaną obowiązkowej archiwizacji dokumentacji finansowo księgowej na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Laureatów wyłonionych do publikacji „#BarwyWspólne vol.2” – przez czas udostępnienia publikacji na Portalach Organizatora lub ewentualnego jej wprowadzenia do obrotu w inny sposób;
  4. w postaci adresów email osób które wyraziły zgodę na kontakt w przyszłości w celu informowania o kolejnych konkursach przetwarzane będą przez cały okres wysyłki informacji o kolejnych konkursach lub do wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych:
  1. przez Uczestników jest niezbędne do prawidłowego zgłoszenia do Akcji, w przypadku odmowy podania danych scenariusz może nie zostać zakwalifikowany do udziału w Akcji.
  2. Przez Laureatów oraz opiekunów prawnych laureatów jest niezbędne dla przekazania nagrody i umieszczenia w publikacji „#BarwyWspólne vol. 2”
  3. w postaci adresów email jest dobrowolne

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Akcja ma charakter ogólnopolski.
 3. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z polskim prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawa sporna, która nie może być rozwiązana przez Uczestnika i Organizatora polubownie, zostanie rozstrzygnięta przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.
 4. Zgłoszenie do Akcji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i akceptacją jego treści.
 5. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora Akcji.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie www.nck.pl.
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią:
  1. Formularz zgłoszeniowy – link podany na stronie Organizatora: https://pomyslobranievol2.webankieta.pl/  
  2.  Zgoda na uczestnictwo dziecka
  3. Wzór scenariusza