Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Dzia­łal­ność wy­daw­ni­cza Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry jest swego ro­dza­ju ob­ser­wa­to­rium współ­cze­snych ten­den­cji w ba­da­niach nad kul­tu­rą – ak­tu­al­nie po­dej­mo­wa­nych w Pol­sce i na świe­cie te­ma­tów i dys­ku­to­wa­nych pro­ble­mów.

Wy­daw­nic­twa kie­ro­wa­ne są do: 

  • śro­do­wisk na­uko­wych,
  • prak­ty­ków dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze kul­tu­ry,
  • de­cy­den­tów.

 

Pu­bli­kujemy po­zy­cje książ­ko­we o te­ma­ty­ce zgod­nej z pra­ca­mi Ob­ser­wa­to­rium: cykle wy­daw­ni­cze dot. eko­no­mi­ki kul­tu­ry oraz wie­dzy o kul­tu­rze, ra­por­ty przy­go­to­wy­wa­ne na po­trze­by MKiDN i/lub NCK. Od 1993 roku wydajemy cza­so­pi­smo kul­tu­ro­znaw­cze: ”Kul­tu­ra Współ­cze­sna”.

Książki wydane przez Narodowe Centrum Kultury zmówić można w księgarni NCK.