Kultura Dostępna to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie – to program wdrażany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. Jego realizacja ma na celu intensyfikowanie i poszerzanie wachlarza inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w niej.

Zebrane w kompletny katalog działania całego resortu, podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury skupiają w jednym miejscu inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych. Wszystkie działania programowe zakładają współpracę ponadinstytucjonalną
i międzysektorową, przy jednoczesnym tworzeniu ogólnopolskiej sieci partnerów działających na rzecz udostępniania dóbr kultury oraz informacji o tanich i darmowych wydarzeniach kulturalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: MKiDN