Słowo INDZIEJ nie występuje samodzielnie, jest zawsze składnikiem przysłówków złożonych. Najczęściej spotykamy je w połączeniach KIEDY INDZIEJ ‘w innym czasie’ i GDZIE INDZIEJ ‘w innym miejscu / w inne miejsce’, znacznie rzadziej w połączeniach NIGDZIE INDZIEJ ‘w żadnym innym miejscu’ czy WSZĘDZIE INDZIEJ ‘w każdym innym miejscu’. Kiedyś był to samodzielny przysłówek mający postać indzie ‘w innym miejscu’, etymologicznie związany w przymiotnikiem inny, który – w czasach, gdy tworzono od niego przysłówek indzie – miał postać *jьnъ. Po dodaniu partykuły *–ъde powstało *jьnъde – dzisiejsze indzie(j).
Źródło: [USJP, SEJP Bor]