Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej

Date of publication: 18.04.2019
Author: Julia Janaszek
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu ,,Odkryjmy się - wzrost potencjału społecznego gminy Sękowa'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych dla mieszkańców Sękowa. 

Inicjatywa nr 1. Sękowskie wielopokoleniowe spotkanie biesiadne.

Inicjator: Mirosław Bogoń

opis inicjatywy: Projekt zakładał przeprowadzenie wśród grupy dzieci i młodzieży warsztatów nawiązujących do tradycji śpiewu biesiadnego, niosącego ze sobą wiele wartości:

- kulturalnych - znajomość polskiej kultury, jej oryginalności, różnorodności a także specyfiki regionu (mniejszości narodowe).

- edukacyjnych - nabywanie umiejętności do wartościowego spędzania wolnego czasu, poszanowania dla kultury własnej i innych, szerzenie tradycji przodków, zdobywanie umiejętności budowy prostych instrumentów muzycznych i gry na nich;

- artystycznych - uwrażliwienie muzyczne i estetyczne, nabywanie umiejętności poprawnego śpiewu (wielogłosowość);

- integracyjną - możliwość wielopokoleniowego obcowania z muzyką, wzmacnianie poczucia jedności bez względu na wiek.

odbiorcy inicjatywy: Warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży od 10 roku życia. Grupa 50 osób z terenu gm. Sękowa.

 

Inicjatywa nr 2. Teatr i taniec nowoczesny – kopalnią możliwości.

Inicjator: Renata Karwat

opis inicjatywy:  W ramach inicjatywy zorganizowano zajęcia mające na celu:

- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu,

-umożliwienie młodym ludziom realizacji pasji i rozwijania zainteresowań,

- budowanie umiejętności pracy w zespole, integracja,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- przezwyciężenie nieśmiałości, umacnianie wiary w siebie i kształtowanie poczucia własnej wartości,

- łamanie barier, przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowanie z prawdziwą sztuką,

- rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

- kształtowanie estetyki, harmonii ruchu, uwrażliwienie na piękno i wdzięk,

- nawiązanie do kultury regionu.

Zostały również zorganizowane warsztaty teatralne połączone z tańcem nowoczesnym. Wspólnie z instruktorami przygotowano spektakl teatralno-taneczny.

odbiorcy inicjatywy: Pomysł skierowany jest do młodzieży w wieku 13-16 lat. Grupa 40 osób z terenu gm. Sękowa.

 

Inicjatywa nr 3. Otwórzmy serca w rodzinie i ukryjmy je w glinie.

Inicjator: Niepubliczne Przedszkole „ Promyczek”

opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu:

- zachęcenie do działania szerszej grupy odbiorców (dzieci przedszkolne, ich rodziny i znajomi),

- aktywną twórczość wielopokoleniową,

- poznanie ukrytych, magicznych zakątków gminy Sękowa,

- umożliwienie poznania przez najmłodsze pokolenie terenów Gminy oraz poznanie pracy garncarza,

- obcowanie z naturą.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcy inicjatywy to dzieci przedszkolne, ich rodziny, znajomi oraz wszyscy chętni. Grupa 70 osób z terenu gm. Sękowa. 

 

Inicjatywa nr 4. Salsoteka – warsztaty salsy dla dorosłych

Inicjator: Artur Senecki

opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano salsotekę, czyli cykliczną imprezę kulturalnorozrywkową. Celem projektu było:

- otwarcie grupy docelowej na kulturę i życie towarzyskie,

- integracja,

- zachęcenie do dialogu,

- zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz relacji społecznych poprzez rozmowę, wspólną zabawę.

odbiorcy inicjatywy: osoby dorosłe - głównie powyżej 30 roku życia. Grupa 40 osób z terenu gm. Sękowa .

 

 

Inicjatywa nr 5. Dziedzictwo kulturowe Bartnego.

Inicjator: Ks. Mirosław Cidyło

opis inicjatywy: Celem inicjatywy byłą integracja i edukacja mieszkańców miejscowości Bartne, Bodaki i okolic w zakresie dziedzictwa kulturowego. Zakładała ona próby zrozumienia historii, kultury i sztuki Beskidu Niskiego, w szczególności terenów Bartnego. Przybliżenie społeczności genezy powstania jak i umiejscowienia elementów architektury regionu jak: kapliczki, krzyże, cerkwie. Projekt nawiązywał do twórczości opisywanej szeroko przez etnografów, rzeźbiarstwa Bartnego, kamieniarstwa (głównie przydrożne i nagrobne krzyże, kapliczki jako motyw przewodni warsztatów plastycznych). Ponadto szerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, integracja pokoleniowa, dotarcie do wartości jaką niesie ze sobą kultura Łemków oraz nawiązanie do tradycji.

odbiorcy inicjatywy: Działania skierowane do osób w wieku od 6 do 50 lat. Grupa 50 osób z gm. Sękowa.

 

Inicjatywa nr 6. Rodzinne warsztaty historyczne.  

Inicjator: Galicyjska Fundacja Rozwoju i Edukacji

opis inicjatywy: Działania miały na celu:

- integrację mieszkańców gminy wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego,

- stworzenie ciekawej oferty kulturalnej dla osób mających utrudniony dostęp do kultury,

- rozwój twórczych i społecznych kompetencji wśród uczestników warsztatów.

Zorganizowane zostały 

- warsztaty historyczne w Nieznajowej,

- warsztaty animacji poklatkowej,

- piknik rodzinny w Banicy.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcy inicjatywy to Udział dzieci, ich rodziny oraz mieszkańcy wsi Krzywa i Jasionka. Grupa docelowa 50 osób.

 

Inicjatywa nr 7. Piękno zaklęte w decoupage.

Inicjator: Grupa 50+

opis inicjatywy: Celem projektu było rozwijanie i pobudzanie pasji artystycznych seniorów. Ponadto integracja międzypokoleniowa (senior-junior). Ukazanie możliwości spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież nieco inaczej na rzecz zdobywania nowych umiejętności artystycznych. Przeprowadzono warsztaty decoupage - wykonanie ozdób na różnych materiałach tj. szkło, drewno, tektura.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież oraz członkowie klubu 50+ z Ropicy Górnej oraz Małastowa. Grupa 60 osób.