POLANA KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu

„Video na świat” – studio filmowe na Polanie Kultury w Orzyszu

W ramach projektu kadra pracownicza Polany Kultury odbyła szereg szkoleń: stacjonarnych i online oraz webinariów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Nasze kompetencje cyfrowe, aby prowadzić studio filmowe na Polanie Kultury na tyle wzrosły, że już z początkiem roku 2022 sięgnęliśmy po nowe środki wyrazu video:

 • nakręciliśmy debiutancki film dokumentalny, poświęcony orzyskim Sybirakom i ich rodzinom,
 • wykorzystaliśmy animację poklatkową w filmie „Video Refleksja”, dokonując innego niż zwykle podsumowania naszych działań w roku 2021,
 • wprowadziliśmy po raz pierwszy elementy komiksu do produkcji filmowej „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, którą zrealizowaliśmy jako element inaugurujący Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Orzyszu.

Wszystkie nasze filmy dostępne są w serwisie YouTube.

Planujemy doposażyć nasze studio w sprzęt nowszej generacji, urządzenia ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami do kultury tj. urządzenie lektorskie dla niewidomych, słuchawki wygłuszające dla osób wrażliwych i w spektrum autyzmu, stanowiskową pętlę indukcyjną i klawiatury dostosowane dla osób niedowidzących.


Podstawowym celem POLANY KULTURY jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, tworzenie warunków do rozwoju wartości kultury oraz upowszechnianie i ochrona kultury.

Do zakresu działań Polany Kultury należy w szczególności:

1. W ramach działalności kulturalnej:

 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
 • integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
 • organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz innych form,
 • prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
 • inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
 • prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej,
 • koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w gminie, powiecie, kraju i za granicą,
 • organizacja działań kulturalnych na terenach wiejskich,
 • promowanie procesu edukacji ustawicznej poprzez organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzyszu.

2. W ramach działalności bibliotecznej:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książek i czytelnictwa,
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu biblioteki,
 • prowadzenie filii bibliotecznych.

3. W ramach działalności innej niż kulturalna: prowadzenie świetlicy środowiskowej pod nazwą Centrum Młodzieżowe Polany Kultury, które ma na celu:

 • organizowanie działalności artystycznej w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom,
 • wspierania zadań rodziny.

POLANA KULTURY