NPRCz 2.0: I nabór do „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” otwarty!

Date of publication: 07.07.2021
Author: Instytut Książki
Średni czas czytania 4 minutes
print

Instytut Książki ogłasza 1. nabór wniosków do konkursu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.

W Priorytecie 2, w ramach konkursów ogłaszanych dla Kierunku interwencji 2.1., można ubiegać się dofinansowanie projektów, czyli przedsięwzięć polegających na realizacji jednego z następujących zadań: budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem.

Uprawnieni wnioskodawcy to: samorządowe instytucje kulturygminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejskagmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100 tys. mieszkańców.

Nabór wniosków potrwa do 9 sierpnia 2021 r.

Nabór wniosków dotyczy zadań rozpoczynających się (także dofinansowaniem) w 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie 2. naboru wniosków, na zadania rozpoczynające się (także dofinansowaniem) w 2022 r., planowane jest w IV kwartale 2021 r.


Wniosek należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków,
dostępnego pod linkiem: instytutksiazki.pl/infrastruktura


Pracownicy Instytutu Książki w trakcie naboru prowadzić będą regularne szkolenia on-line dla zainteresowanych naborem (za pośrednictwem platformy Zoom). Tematem szkoleń będzie przybliżenie podstawowych zasad ubiegania się o dofinansowanie, w tym instrukcja wypełniania wniosku. Szkolenia są bezpłatne, będą odbywać się minimum raz w tygodniu.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: a.zagorska@instytutksiazki.pl

Więcej informacji: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,pierwszy-nabor-do-infrastruktury-bibliotek-2021-2025-otwarty,6552.html


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach realizacji Programu w latach 2021–2025 ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. 

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia, realizowane przez następujących operatorów:

Biblioteka Narodowa: Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,

więcej informacji: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/o-narodowym-programie-rozwoju-czytelnictwa-2.0/Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

kontakt:  Marzena Sokołowska - m.sokolowska@bn.org.pl, Karolina Łuczyńska – k.luczynska@bn.org.pl

Instytut Książki:  Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,

więcej informacji:  https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,82.htmlUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie
kontakt: Anna Zagórska - a.zagorska@instytutksiazki.pl; Beata Najbar - b.najbar@instytutksiazki.pl 

Ministerstwo Edukacji i Nauki:  Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

kontakt: Bożena Skomorowska - bozena.skomorowska@mein.gov.pl

Narodowe Centrum Kultury: Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie

kontakt: Magdalena Karowska-Koperwas - mkarowska@nck.pl, Ilona Spałek-Adach - ispalekadach@nck.pl