Zasady finansowania

  • Stypendysta otrzymuje stypendium miesięczne w wysokości 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych brutto.
  • Stypendyście gwarantuje się zakwaterowanie w czasie realizacji stypendium.
  • Stypendysta w czasie realizacji stypendium będzie objęty opieką artystyczną.
  • Stypendium może być realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Stypendium obywa się w terminie od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.
  • Stypendysta zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków obejmującego okres pobytu w Polsce (w kraju pochodzenia lub w Polsce).
  • Stypendysta pokrywa koszty podróży z własnych środków.