Kryteria i preferencje

Kan­dy­da­ci:
Pro­gram sty­pen­dial­ny Gaude Po­lo­nia skie­ro­wa­ny jest do na­stę­pu­ją­cych śro­do­wisk twór­czych:

 • filmowcy,
 • fotograficy,
 • historycy i krytyce filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwatorzy dzieł sztuki,
 • literaci/tłumacze z literatury polskiej,
 • muzealnicy,
 • muzycy,
 • artyści sztuk wizualnych,
 • artyści teatru,


Dzie­dzi­ny:

 • film,
 • fotografia,
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • literatura/przekład,
 • muzealnictwo,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr.


Pre­fe­ren­cje:

 • wiek do 40 lat (w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach 45 lat),
 • kan­dy­da­ci winni le­gi­ty­mo­wać się zna­czą­cy­mi osią­gnię­cia­mi w swo­ich dzie­dzi­nach twór­czo­ści.


Kry­te­ria for­mal­ne:

 • oby­wa­tel­stwo i miej­sce sta­łe­go za­mel­do­wa­nia na Bia­ło­ru­si, Ukra­inie lub innym pań­stwie Eu­ro­py Środ­ko­wo-​Wschod­niej,
 • pełne wyż­sze wy­kształ­ce­nie,
 • zna­jo­mość ję­zy­ka pol­skie­go w stop­niu umoż­li­wia­ją­cym pod­sta­wo­wą ko­mu­ni­ka­cję.