UKRAINA w obiektywie Stepana Rudyka

Galeria B&B - Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12
Pt. 7 — Sob. 29 września 2018 r.

Wernisaż: 7 września o godz. 18.00

Wstęp wolny

UKRAINA w obiektywie Stepana Rudyka
Fot. Stepan Rudyk

Zapraszamy na wystawę fotografii Stepana Rudyka pt. „Ukraina”. Będzie ją można oglądać od 7 do 29 września w Galerii B&B w Bielsku-Białej. Stepan Rudyk był stypendystą Programu Gaude Polonia w 2010 i 2013 roku.

O projekcie „Ukraina” Stepan Rudyk mówi m.in.:

„UKRAINA to stan umysłu i ducha. To mentalność narodu i wartości, to historia, to pamięć i współczesny świat, oszałamiająco szybko rozwijający się, ze swoimi tendencjami, zmieniający realność, krajobrazy i umysły ludzi. To także losy każdego człowieka i ich życia, losy całego narodu i kraju. UKRAINA – to niezależność, wojna, polityka, oligarchia, emeryci i emerytury, apteki i lekarstwa, religia, rewolucji, bieda, mnogość drogich aut, niesprawiedliwość i korupcja, bezprawie, beznadzieja, nienawiść. Ludzie pragną stabilności i pokoju. (...) W moim projekcie UKRAINA chciałbym pokazać przekrój życia: kulturalnego, politycznego, wojennego, codziennego - państwa i jego obywateli" (źródło: www.pelnakultura.info).

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.