„Lucida Luminoso” - wystawa prac Bohdana Pyłypuszki

Służewski Dom Kultury (sala plastyczna) - Warszawa, ul. J. S. Bacha 5
Pt. 31 sierpnia — Niedz. 9 września 2018 r.

Wernisaż: 31 sierpnia o godz. 18.00

Zapraszamy na wystawę grafik tegorocznego stypendysty Programu Gaude Polonia Bohdana Pyłypuszki. Na wystawie pt. „Lucida Luminoso” prezentowane będą prace w technice sitodruku, które powstały pod opieką prof. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej podczas pobytu stypendialnego w Warszawie.
 

Bohdan Pylypuszko, artysta urodzony w Sumach na Ukrainie. Magister sztuki (Ukraińska Akademia Druku, Lwów), doktorant (Instytut Badawczy Sztuki Współczesnej, Kijów). Autor dwóch wystaw grafiki na temat totalitaryzmu. Brał udział w wystawach grupowych w Polsce, Niemczech, Francji, Argentynie, Chinach oraz w międzynarodowych konferencjach naukowych i programach społeczno-kulturalnych Erasmus+ i NiTiN.

Zestaw grafik, zatytuowany „Lucida Luminoso” to projekt artystyczny realizowany podczas stypendium Gaude Polonia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. zw. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej. Realizcja tego projektu stała się doskonałą okazją do poznania techniki sitodruku.

„Prace te, to naturalna kontynuacją doświadczeń życiowych, przestrzeń refleksji nad tym, jak postrzeganie innej osoby zmienia się i rozwija od pierwszego spotkania i uznania. To także gest wdzięczności za to doświadczenie. Grafiki są inspirowane jedną z wystaw fotograficznych w SDK (2018), a sam projekt «Lucida Luminoso» jest również związany z fotografią: każda praca graficzna stworzona jest w oparciu o zdjęcia wykonane przez autora.”

Służewski Dom Kultury – sprawdź godziny otwarcia!

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.