Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139 Bruxelles/Brussel - Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139 Bruxelles/Brussel
Śr. 02 maja 2012 r.   g. 11:43—11:43

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r.

Do jej zadań należy realizacja szeregu części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej.

Podporządkowanie realizacji tych programów kompetencji agencji ułatwia koordynację zarządzania i zapewnia beneficjentom szeroki zakres usług.

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami, monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych). Kontaktuje się również z beneficjentami i przeprowadza na miejscu kontrole realizacji programów.

Wszystkie części programów, którymi zarządza agencja, są scentralizowane i wspierają realizację projektów o charakterze technicznym, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych.