Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: Julia Janaszek
11 minut

W ramach projektu ,,Na tropie kultury'' zrealizowano pięć inicjatyw podczas, których zbadano potencjał kulturotwórczy mieszkańców gminy Zabierzów. 

Inicjatywa nr 1. BOLECHOWICE W KALEJDOSKOPIE ŻYCIA

inicjator: Klub Seniora Dolce Vita w Bolechowiacach

opis inicjatywy: Realizacja inicjatywy zakłada szereg działań zmierzających do wzrostu integracji mieszkańców wsi Bolechowice. Bolechowice to wieś licząca blisko 2000 mieszkańców, wśród których połowa to mieszkańcy napływowi. Prężnie działający Klub Seniora zakłada realizację działań społecznych dążących do powstania Kawiarenki Społecznej, która pełniła będzie rolę miejsca spotkań mieszkańców. To tutaj odbędą się spotkania tematyczne z filmem, książką, będzie to również miejsce wymiany umiejętności oraz talentów, m.in odbędą się warsztaty rękodzielnicze oraz spotkania hobbistyczne. Efektem wszystkich działań będzie powstanie wystawy pt. Bolechowice w kalejdoskopie życia, która zostanie stworzona przez mieszkańców miejscowości. Spotkania w Kawiarence Społecznej będą doskonałą okazją by porozmawiać o teraźniejszości oraz przeszłości. Planowane są następujące spotkania ; spotkania dot. historii Bolechowic/ będą to spotkania z dawnym i obecnym sołtysem, przedstawicielami szkoły, OSP, właścicielem dworu oraz proboszczem parafii Bolechowice. Planowany jest również wspólny spacer po miejscowości, oraz konkurs plastyczny i fotograficzny obrazujący walory krajobrazowe miejscowości oraz dziedzictwo kulturowe. Projekt przewiduje realizację kreatywnych warsztatów dla dzieci z wykorzystaniem walorów przyrodniczo- kulturowych sołectwa Bolechowice. Tradycja i kultura podkrakowskiej wsi zostanie pokazana podczas warsztatów kulinarnych do udziału w których zostanie zaproszona społeczność Bolechowic. Swoistego rodzaju nagrodą dla mieszkańców Bolechowic będzie współtworzona przez nich wystawa zdjęć, pamiątek oraz prac stworzonych podczas warsztatów kreatywnych. Mieszkańcy wykonają również prezentację multimedialną dotyczącą historii i dorobku kulturalnego wsi stanowiącą podsumowanie realizacji zadania.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy są bezpośrednio mieszkańcy Bolechowic, jednakże wnioskodawcy zakładają również udział w projekcie mieszkańców sąsiednich miejscowości.

 

Inicjatywa nr 2. Klub Rodzica w Rząsce

inicjator: Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szanse

opis inicjatywy: Potrzeba społeczno-kulturalna jaką realizacja projektu zaspokoi to integracja rdzennych i napływowych mieszkańców. W miejscowości Rząska nie są realizowane żadne inicjatywy podczas których mieszkańcy mogą się spotkać. W ramach projektu przewidziane są artystyczne warsztaty kulinarne, rękodzielnicze warsztaty krawieckie, międzypokoleniowe zajęcia manualne. Podczas każdego ze spotkań tematycznych zrealizowane zostaną zabawy edukacyjne na Magicznym Dywanie. Magiczny dywan to interaktywne urządzenie wspierające motorykę u dzieci, pełniące funkcję pomocy dydaktycznej dedykowanej do różnego rodzaju gier oraz zabaw. Opisane powyżej spotkania odbywały się będą w budynku sołeckim, który dotychczas był wykorzystywany w znikomym stopniu. Realizacja założeń projektu przyczyni się w znacznym stopniu do integracji mieszkańców, a spotkania tematyczne będą doskonałym momentem na wymianę doświadczeń i kreację nowych pomysłów przez mieszkańców, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kulturalnej i pozostawali bierni wobec tej sfery życia.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy sołectwa Rząska, osoby w różnym wieku, posiadający różny status społeczny.

 

Inicjatywa nr 3. ZMYŚLny Teatr dla Tyciutkich- cykl sensorycznych warsztatówteatralno-animacyjnych

inicjator: Nieformalna grupa rodziców, babć oraz niań uczęszczających z dziećmi na zajęcia Strefy Malucha

opis inicjatywy: Realizacja inicjatywy zakłada stworzenie instalacji teatralnej oraz cykl warsztatów teatralno-animacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 1-4 lat. Projekt zakłada wszechstronne oddziaływanie na rozwój dzieci poprzez działania teatralne i metody zaczerpnięte z różnych form arteterapii. Każdy z warsztatów oparty będzie o poznawanie świata poszczególnymi zmysłami (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk i czucie głębokie). Zaangażowanie szerokiego grona osób zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci pozwoli zrealizować nadrzędny cel jakim jest integracja różnych grup wiekowych. Aby osiągnąć wysokie walory artystyczne i merytoryczne projektu do współpracy zostaną zaproszeni profesjonaliści tj. reżyser teatralny oraz psycholog specjalizujący się we wspieraniu rozwoju małych dzieci. Jednym z elementów składowych projektu będą również warsztaty dla opiekunów, to oni będą tworzyli instalację teatralną dla swoich pociech oraz pomoce sensoryczne wykorzystywane podczas warsztatów dla najmłodszych. Instalacja teatralna powstanie podczas wspomnianych warsztatów dla opiekunów - będą to kreatywne warsztaty krawieckie. Finałem projektu będzie prezentacja spektaklu stworzonego przez uczestnikó projektu pod okiem psychologa oraz reżysera. Aktorami będą dzieci oraz ich opiekunowie. W skład projektu wejdą również warsztaty krawieckie, podczas których powstanie wspomniana powyżej instalacja oraz pomoce sensoryczne.

odbiorcy inicjatywy: Grupa osób współtworząca instalację teatralną oraz rekwizyty sensoryczne, aktorzy w postaci dzieciaków i ich opiekunów, oraz szerokie grono publiczności jako widzowie spektaklu.

 

Inicjatywa nr 4. ETNOGRANIE- NA TROPIE TRADYCJI

inicjator: Nieformalna grupa: Anna Styszko, Edyta Szota Kulczyk, Ewelina Żak

opis inicjatywy: Projekt stawia nacisk na kulturę ludową poszukiwanie folkloru gminy Zabierzów. Projekt w innowacyjny sposób przybliża dziedzictwo kulturowe gminy, w formie zabawy, i wspólnego przeżywania. Projekt podzielony jest na dwie części- pierwsza to cykl innowacyjnych warsztatów żywej tradycji kierowanych do różnych grup mieszkańców, natomiast w drugiej części projektu wspólnie stworzona zostanie gra wielkoformatowa, dot. tradycji i obrządków gminy . Wspomniane warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami pozwalającymi dotknąć i posmakować tradycji. Tematy warsztatów: Tradycje i obrzędy w Małopolsce i gminie Zabierzów, Muzyka i taniec w Małopolsce i gminie Zabierzów, Kulinaria i wspólne gotowanie, Sztuka ludowa,- warsztaty rękodzielnicze, Stroje i wspólne zabawy- zajęcia z etnografem oraz poszukiwanie zabaw z dawnych lat, odbędą się również  warsztaty szycia stroju regionalnego. Drugi etap projektu to współtworzenie gry wielkoformatowej nawiązującej do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy Zabierzów. Inauguracją projektu będzie otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców gminy tj. spotkanie z żywą tradycją , podczas którego zaprezentowane zostaną efekty warsztatów, w tym występ taneczno- muzyczny . Dodatkowo gra będzie stanowiła uzupełnienie atrakcji na różnych festynach i wydarzeniach gminnych.

odbiorcy inicjatywy: Uczestnicy etno warsztatów, mieszkańcy gminy Zabierzów

 

Inicjatywa nr 5. RÓŻNI WIEKOWOALE RÓWNI KULTUROWO- NA TROPIE TRADYCJI ALEKSANDROWIC

inicjator: grupa nieformalna : Kinga Gibadło, Jolanta Kopczyk, Katarzyna Olech, Ewelina Sierant, Judyta Zachara

opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest aktywne połączenie mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz zaangażowanie ich do realizacji zadania. W ramach projektu zorganizowane zostaną cykliczne spotkania, podzielone na poszczególne grupy:

etap I/ tropem naszych przodków/ to spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z historią Aleksandrowic, poznanie legend i opowieści nawiązujących do Aleksadrowic, zachęcenie mieszkańców do gromadzenia dokumentacji która zostanie wykorzystana do stworzenia wystawy związanej z tradycją miejscowości oraz fotografii przedstawiających Aleksandrowice dawniej i dziś;

etap II. Tropem odkrywców legend - zorganizowana zostanie gra terenowa z wykorzystaniem zestawu małego odkrywcy. Gra terenowa będzie zorganizowana śladami legend oraz miejsc istotnych kulturowo i historycznie, odkrycie ukrytego skarbu / zgodne z jedną z legend/ ;

etap III, tropem mieszkańców- zakłada organizację wieczorków tematycznych z ciekawymi mieszkańcami w roli głównej, osoby te opowiedzą o sobie, o swoi życiu w Aleksandrowicach, przedstawią swoje zainteresowania oraz zaprezentują talenty;

etap IV, Na tropie kultury - wspólna wystawa, etap ten obejmie organizację wystawy z wykorzystaniem zgromadzonych na ten cel zdjęć oraz dokumentów, zorganizowanie spotkania integracyjnego pt " Poznajmy swojego sąsiada" , wspólna biesiada mieszkańców Aleksandrowic połączona z koncertem przy delfinach.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Aleksandrowic.