Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Data publikacji: 16.04.2019
Autor: Julia Janaszek
8 minut

W ramach projektu ,,Inicjatywy lokalne na piątkę z plusem'' zrealizowano pięć inicjatyw na terenie gminy Kowale Oleckie.

Inicjatywa nr 1. NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO – CHÓR MIĘDZYPOKOLENIOWY

inicjator: Chór parafialny „Cantate Domino” funkcjonujący przy Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich

opis inicjatywy: Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności wokalnych, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad i wymogów śpiewu chóralnego, a także aktywizację społeczno-kulturalną oraz integrację międzypokoleniową pośród grupy 20 osób z terenu gminy Kowale Oleckie poprzez realizację zbiorowych warsztatów chóralnych oraz indywidualnych lekcji śpiewu, organizację dwóch koncertów muzyki chóralnej oraz realizację wyjazdu w celu poznania dobrych praktyk w terminie 01.08.2018 r. – 30.10.2018 r.

odbiorcy inicjatywy: W przypadku odbiorców bezpośrednich, tj. grupy docelowej projektu, kryterium dostępu to ukończony 15. rok życia. Odbiorców bezpośrednich cechuje wielopokoleniowość. W przypadku odbiorców pośrednich nie postawiono żadnego kryterium formalnego. Występy chóru skierowane będą do całej lokalnej społeczności, bez względu na płeć czy wiek.

 

Inicjatywa nr 2. „ŻYWY” OBRAZ WSI

inicjator: Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem

opis inicjatywy: Realizacja projektu ma na celu popularyzację pracy społecznej na rzecz mieszkańców, aktywizację społeczno-kulturową oraz integrację wewnątrz- i międzypokoleniową mieszkańców wsi Stożnego oraz mieszkańców z miejscowości z terenu Gminy Kowale Oleckie poprzez stworzenie oferty warsztatów, zajęć teatralno-artystycznych, organizację imprezy integracyjnej w stylu dawnej wsi, otwarcie wystawy „Żywy” Obraz Wsi oraz wystawienie spektaklu o tematyce związanej z życiem i obyczajami dawnej wsi w terminie od 01 sierpnia do 30 października 2018 r. Ideą projektu jest rozwój potencjału i kapitału jednostki oraz grupy w zakresie współtworzenia kultury wsi, jej obyczajów i tradycji, wyeksponowania kulturotwórczych zasobów społeczności wiejskiej, kreowania odpowiednich warunków do edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez udostępnienie przestrzeni do twórczości, odkrywanie narzędzi i rozwijanie talentów na warsztatach, spotkaniach i przy wspólnej pracy przy realizowaniu głównych zadań  ego projektu, którymi są: wernisaż wystawy „Żywy” Obraz Wsi, spektakl i biesiada w stylu wiejskim.

Inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich jest zasadna, ponieważ kobiety organizują życie kulturalne miejscowości, dbają o zachowanie obyczajów i tradycji wiejskich oraz aktywizują społeczność lokalną. Dzięki działaniom projektu grupa nieformalna ma szansę zwiększyć koło odbiorców swoich działań, co pozytywnie wpłynie na realizację kolejnych pomysłów.

odbiorcy inicjatywy: Grupą odbiorców projektu są mieszkańcy Stożnego oraz gminy Kowale Oleckie - dzieci w wieku od 3 do 11 lat, młodzież od 12 do 18 lat, dorośli od 19 do 60 lat i seniorzy w wieku powyżej 60 lat.

 

Inicjatywa nr 3. PŁYTA „PIEŚNI LUDOWE I NABOŻNE JÓZEFA SINDEREWICZA”

inicjator: Grupa Sinderki

opis inicjatywy: Projekt ma na celu dokumentację tradycji wokalnych terenu Suwalszczyzny oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego pośród poszczególnych pokoleń mieszkańców gminy poprzez nagranie i wydanie płyty z pieśniami ludowymi i nabożnymi oraz organizację warsztatów śpiewaczych. Ponadto ma on za zadanie promocję w regionie twórczości śpiewaka Józefa Sinderewicza, wielokrotnego laureata Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Monet oraz osoby zaproszone i te, które zgłoszą się na warsztat śpiewaczy (min. 20 osób). Ponadto odbiorcami projektu są amatorzy twórczości Józefa Sinderewicza.

 

Inicjatywa nr 4. WYDANIE PUBLIKACJI ZAWADY OLECKIE I OKOLICA W KRONICE SZKOŁY W ZAWADACH (1883 -1944) I TEKSTACH JANA LUŚTYCHA, MIEJSCOWEGO POETY

inicjator: Ania i Robert w Zawadach

opis inicjatywy: Wydanie Historii Zawad Oleckich i okolicy w latach 1883-1944 w formie książkowej. Książka zawierać będzie przetłumaczoną z niemieckiego kronikę szkoły w Zawadach Oleckich pisaną przez 9. kolejnych nauczycieli w latach 1883-1944 oraz teksty (wiersze i korespondencje pisane do Gazety Leckiej w języku polskim) miejscowego poety, Jana Luśtycha (1833-1901), mieszkańca Zawad Małych.

Publikacja ma być wstępem, kanwą do spotkań, dyskusji i wieczorów z poezją ludową. Ma zachęcić mieszkańców gminy do zainteresowania się historią swojej "małej ojczyzny" i tym samym może przysłużyć się integracji pokoleń. Ponadto publikacja ma zachęcić i zmobilizować społeczność lokalną zainteresowaną dziedzictwem kulturowym do upamiętnienia miejsca, w którym żył i tworzył Jan Luśtych (tablica lub kamień pamiątkowy, informacja i oznaczenie miejsca w przewodnikach i na mapach turystycznych).

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany do wszystkich członków społeczności lokalnej zainteresowanych dziedzictwem historycznym i kulturowym gminy Kowale Oleckie. Przedział wiekowy od 12. roku życia.

 

Inicjatywa nr 5. GDZIE KUCHAREK SZEŚĆ… TAM ZARADNE BABKI - KONTYNUACJA DZIAŁAŃ KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHEŁCHACH

inicjator: Zaradne Babki z Chełch

opis inicjatywy: Realizacja projektu ma na celu podniesienie poziomu aktywizacji społeczno-kulturalnej oraz integracji międzypokoleniowej, a także podniesienie wiedzy kulinarnej wraz z poznaniem zasobów naturalnych i kulturowych naszego regionu. Wspólnym celem, jaki pragniemy rozwijać, to umiejętność współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Przeprowadzone przedsięwzięcia, warsztaty oraz wyjazdy edukacyjno-integracyjne mają nie tylko uatrakcyjnić ich czas wolny, ale przede wszystkim nauczyć pielęgnowania tradycji kulturowo-kulinarnych ich ,,małej ojczyzny’’. Kontynuacja działań Koła Gospodyń Wiejskich jest celowa, ponieważ kobiety organizują życie kulturalne miejscowości. Dzięki działaniom przewidzianym w projekcie grupa ma szansę wypromować tradycje kulinarne, kulturalne naszego regionu.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będą osoby od 16-73 lat.