Raport DNA Miasta Diagnoza

Data publikacji: 11.02.2011
Autor: Zespół DNA Miasta
2 minuty

Raport podsumowujący ośmiomiesięczny projekt badawczy prowadzony przez zespół DNA Miasta przy wsparciu ekspertów z Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Program DNA Miasta: Diagnoza 2010 to kontynuacja działań Res Publiki Nowej rozpoczętych w 2008 roku, które koncentrowały się wokół sposobów zwiększania aktywności mieszkańców we wspólnym tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej.

Badania dowiodły, że największą trudność sprawiło angażowanie zwykłych mieszkańców w tworzenie koncepcji i wizji miasta zgłoszonej do konkursu. Warto jednak podkreślić niespotykany wcześniej wzrost zainteresowania kulturą miejską wśród mieszkańców i władz. Miasta podeszły do postawionego im zadania niezwykle. Przygotowały aplikacje, które zakładaja głębokie przemiany w mieście, zarówno w sferze kultury, jak i partycypacji obywatelskiej.

Wyniki naszego badania pokazują jednak, że w miastach kandydujących nie udało się wypracować żadnych nowych mechanizmów włączania zwykłych mieszkańców w proces tworzenia aplikacji. Proces angażowania mieszkańców opierał się głownie na konsultacjach z ekspertami i akcjach informacyjno – promocyjnych.

W raporcie można znaleźć opisy poszczególnych kandydatór do ESK, jak również wyniki oraz wnioski z badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych przez Zespół DNA Miasta.

 

Powstanie raportu było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury 2010.