Kierunek - aktywacja kulturalna

Data publikacji: 25.09.2017
1 minuta

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu Kierunek – aktywacja kulturalna realizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury w okresie od lutego do maja 2017 r. Przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

grupa osób wokół stołu
grupa osób wokół stołu

Jego realizacja umożliwiła pogłębienie dialogu z lokalną społecznością na temat potencjału kulturotwórczego instytucji, grup oraz liderów podejmujących inicjatywy na polu kulturalnym. Przeprowadzone działania diagnostyczne pozwoliły również na identyfikację potrzeb kulturalnych mieszkańców, zachęcając do współpracy z lokalną instytucją kultury w obszarze współtworzenia jej oferty. Dzięki zebranym wnioskom możliwe stanie się dostosowanie oferty kulturalnej Strzeleckiego Ośrodka Kultury do potrzeb różnych grup wiekowych, wychodząc naprzeciw pomysłom zgłaszanym przez mieszkańców.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Strzelce Opolskie