Home Territories: Media, Mobility and Identity

Data publikacji: 16.11.2011
2 minuty

Jest to po­zy­cja na­uko­wa po­świę­co­na ro­zu­mie­niu po­ję­cia domu i oj­czy­zny we współ­cze­snym świe­cie. Autor uwzględ­nia wpływ mi­gra­cji na in­dy­wi­du­al­ny spo­sób prze­ży­wa­nia więzi z domem/oj­czy­zną, oraz ana­li­zu­je zna­cze­nie me­diów dla kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści.

Jest to po­zy­cja na­uko­wa po­świę­co­na ro­zu­mie­niu po­ję­cia domu i oj­czy­zny we współ­cze­snym świe­cie. Autor uwzględ­nia wpływ mi­gra­cji na in­dy­wi­du­al­ny spo­sób prze­ży­wa­nia więzi z domem/oj­czy­zną, oraz ana­li­zu­je zna­cze­nie me­diów dla kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści.

Frag­men­ty książ­ki w wer­sji an­giel­skiej można zo­ba­czyć tutaj