Edukacja międzykulturowa wobec integracji dzieci polskich i czeczeńskich na przykładzie projektu „Ku wzbogacającej różnorodności”

Data publikacji: 20.08.2012
4 minuty

Publikacja wydana przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku łączy rozważania na temat edukacji międzykulturowej i pracy z dziećmi-uchodźcami z prezentacją metod - scenariuszy warsztatów międzykulturowych oraz innych wyników projektu "Ku wzbogacającej róźnorodności".

"Niniejsza publikacja jest pokłosiem projektu Ku wzbogacającej różnorodności. Pierwsza jej część Konteksty edukacji międzykulturowej prezentuje teksty autorstwa zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi edukacji międzykulturowej oraz uchodźców. Anna Młynarczuk w artykule Czy różnorodność może wzbogacać? ukazuje pozytywne aspekty płynące z istnienia heterogeniczności kulturowej. Tekst Uchodźcy w Polsce – zarys problematyki autorstwa Katarzyny Potoniec przedstawia zjawisko uchodźstwa w naszym kraju, jego skalę, aspekty prawne funkcjonowania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz zagadnienia dotyczące integracji społecznej przymusowych migrantów. Katarzyna Szostak-Król w artykule Uczymy się rozumieć, czyli o sytuacji dziecka – uchodźcy w polskiej szkole, opisuje z punktu widzenia wieloletniego praktyka zajmującego się edukacją dzieci czeczeńskich, doświadczenia i refleksje wyniesione ze swojej pracy oraz problemy, które wiążą się z funkcjonowaniem dzieci uchodźców w polskiej szkole. Prezentuje również swoje pomysły na rozwiązywanie istniejących trudności w tym zakresie. Uzupełnieniem tej części publikacji jest artykuł Adrianny Naruk Szkoła francuska a uczniowie nie posługujący się językiem francuskim, w którym autorka wyczerpująco opisuje sytuację dzieci cudzoziemskich we Francji oraz różne rozwiązania stosowane we francuskich szkołach wobec tej grupy uczniów. Lektura niniejszego tekstu skłania do tego, by zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w kraju mającym wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci cudzoziemskich. Być może stanie się inspiracją do doskonalenia procesu kształcenia uczniów nie znających języka polskiego.


Część druga niniejszej publikacji dotyczy projektu Ku wzbogacającej różnorodności. Rozpoczyna się charakterystyką projektu oraz jego założeń. Następnie przedstawione są scenariusze ośmiu zajęć zrealizowanych w okresie trwania projektu, opracowane przez jego realizatorów oraz zweryfikowane przez praktykę. Dopełnieniem scenariuszy jest artykuł Kilka słów na temat zrealizowanego projektu autorstwa Karoliny Chodorowskiej, wolontariuszki bezpośrednio zaangażowanej w prowadzenie zajęć z dziećmi, zawierający jej refleksje z pracy z uczestnikami warsztatów międzykulturowych.


W końcowej części publikacji Anna Młynarczuk i Mariusz Sokołowski prezentują kalendarium działań projektowych (Z życia projektu). W artykule Kim jesteśmy?, Anna Młynarczuk przedstawia grupę realizującą projekt. Całość zamyka informacja o autorach zamieszczonych tekstów i scenariuszy.


Mamy nadzieję, że dzięki zróżnicowanym treściom zawartym w publikacji, znajdzie ona uznanie szerokiego grona odbiorców oraz będzie pomocna wszystkim osobom, które interesują się prezentowanymi zagadnieniami lub pracują z grupami zróżnicowanymi kulturowo, zwłaszcza ze względu na obecność uchodźców narodowości czeczeńskiej, zaś zawarte w niej scenariusze staną się inspiracją do tworzenia własnych, innowacyjnych zajęć. Wyrażamy przekonanie, że prezentowany projekt Ku wzbogacającej różnorodności może stać się przyczynkiem do podjęcia działań na rzecz budowania twórczego dialogu z Innym."

Ze Wprowadzenia