Diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych. MOJE MIEJSCE JEST TUTAJ!

Data publikacji: 10.10.2013
1 minuta

Jednym z priorytetowych obszarów działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu jest odpowiadanie na potrzeby środowiska lokalnego, budowanie relacji, dialogu, podejmowanie wspólnych inicjatyw, poszerzanie pola kultury oraz dzielenie się odpowiedzialnością, partycypacja społeczna.

fragment plakatu
fragment plakatu

Była to jedna z przyczyn wzięcia udziału przez OKSiT we Wleniu w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013. W pierwszej części zadania przeprowadzono diagnozę potrzeb i potencjału kulturowego. Była ona przeprowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap obejmował happening i spotkania z mieszkańcami w przestrzeni publicznej. Drugi - warsztaty, w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec gminy.

Materiały do pobrania
Diagnoza - Wleń