”ZOOM na domy kultury. LABORATORIUM ZMIANY” - raport

Data publikacji: 26.07.2012
2 minuty

Laboratorium Zmiany to z jednej strony projekt animacyjny. Za cel postawił sobie pomoc domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz odkryć nowe pomysły. Z drugiej strony Laboratorium Zmiany to projekt badawczy. Opisuje doświadczenia, które zostały zebrane podczas pracy z domami kultury; nazywa problemy i przeszkody, które napotyka dom kultury na drodze do zmiany; rekomenduje jak pomóc domom kultury we wprowadzeniu zmiany.

Celem Laboratorium Zmiany nie było wskazanie drogi, którą powinien pójść dom kultury. Projekt miał być raczej katalizatorem powstawania nowych pomysłów. Miał również zgromadzić wiedzę przydatną dla wszystkich, którzy zgadzają się, że domy kultury potrzebują zmian.
Doszliśmy do wniosku, że najskuteczniejszą metodą do przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia będzie tzw. badanie w działaniu (ang. participatory action research). Badanie w działaniu jest badaniem, w którym wszystkie strony (np.: pracownicy dk, liderzy społeczności, animatorzy, socjologowie) są jego aktywnymi współtwórcami. Uczestniczące w nim osoby nie są traktowane po prostu jako „przedmiot badania” lecz stają się również odpowiedzialne za jego przebieg i wyniki. Zadaniem osób prowadzących projekt jest jedynie pomóc badanym w odnalezieniu skutecznego sposobu działania w ich własnym interesie. W projekcie takim działanie (w naszym przypadku tworzenie innowacji) przeplata się z jego obserwacją, krytyczną refleksją, dyskusją i oceną. Takie podejście daje pewność, że wyniki i wnioski nie są narzucone badanym lecz są autentycznym głosem uczestników całego przedsięwzięcia. Ponadto badanie jest tutaj nie tylko procesem tworzenia wiedzy ale jednocześnie narzędziem edukacji, rozwoju świadomości i mobilizowania do działania.