Uprawnieni wnioskodawcy

1. O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

2. Przy realizacji zadania wskazane jest nawiązanie współpracy poprzez zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami:

  • kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli;
  • publicznymi lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi;
  • organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub prowadzą działalność w zakresie edukacji;
  • instytucjami kultury;
  • innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie.