Obowiązek informacyjny

Beneficjenci programów dotacyjnych, którym na realizację danego zadania przyznano dofinansowanie/dotację w kwocie powyżej 50.000 zł, zobowiązani są do stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953 ze zm.).

Przy podejmowaniu działań informacyjnych Beneficjenci zobowiązani są do używania wzorów tablic informacyjnych / plakatów informacyjnych określonych w załączniku nr 1 do wskazanego rozporządzenia.

Edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jako narzędzie wspierające wypełnianie obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów wskazanego rozporządzenia, Narodowe Centrum Kultury udostępnia Beneficjentom programów własnych oraz rządowych, dla których jest instytucją zarządzającą, oparty na wskazanych powyżej materiałach generator plakatów i tablic informacyjnych.

GENERUJ