Wykonanie zdjęć produktowych oraz zdjęć typu „essentials”

Data publikacji: 31.01.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zdjęć produktowych oraz zdjęć typu „essentials” dla gry „Czy wiesz, co wiem? Szacun”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zdjęć produktowych oraz zdjęć typu „essentials” dla gry „Czy wiesz, co wiem? Szacun”, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 3. Termin wykonania: 11.02.2019 r.
 4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  – datę sporządzenia,
  – zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  – czytelny podpis Wykonawcy.
  Portfolio w formie linków do trzech sesji fotografii produktowej. Każda sesja powinna zawierać co najmniej 10 zdjęć.
 6. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 60, doświadczenie w realizacji podobnych materiałów – 40. Realizacja podobnych materiałów zostanie oceniona na podstawie portfolio. Pod uwagę zostaną wzięte: jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji.
 7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzgaga@nck.pl, do dnia 4.02.2019 r., do godz. 14:00.
 8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Daniel Zgaga, tel. 790 641 772, dzgaga@nck.pl, godz. 09:00 – 16:00.