Wykonanie kartki bożonarodzeniowej

Data publikacji: 16.10.2018
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kartki bożonarodzeniowej Narodowego Centrum Kultury na rok 2018.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej Narodowego Centrum Kultury na rok 2018, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania Przedmiotu zamówienia w tym wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu i dostarczeniu Przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający dostarczy Przedmiot zamówienia do siedziby Wykonawcy (ul. Płocka 13, Warszawa).
 4. Termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy.
 7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres achrzanowska@nck.pl, do dnia 22.10.2018 r., do godz. 10:00
 8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.
 9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Chrzanowska, tel. 22 2100 172, achrzanowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00