Tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy

Data publikacji: 19.06.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy na potrzeby Narodowego Centrum Kultury w 2020 roku.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia z języka fonicznego (polskiego) na język migowy na potrzeby Narodowego Centrum Kultury w 2020 roku, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

Zamawiający przewiduje liczbę zleconych usług w trakcie trwania umowy:

  1. Tłumaczenie z języka fonicznego na język migowy: Zamawiający przewiduje 46 produkcji o łącznym czasie nagrań 1185 minut.
  2. Tłumaczenie z języka fonicznego na język migowy/LIVE streaming: Zamawiający przewiduje 16 produkcji o łącznym czasie nagrań 1369 minut.

Liczba zleconych usług może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie oszacować, ile minut danego tłumaczenia, będzie wykonywane trybie ekspresowym, o którym mowa w poz. 1.2. i 1.4. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1).

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Cena podana w formularzu ofertowym to cena za realizację jednej minuty każdej z czterech wskazanych usług, przy założeniu liczby usług zlecanych przez Zamawiającego w 2020 roku opisanej powyżej. Dodatkowo Zamawiający prosi o wycenę dojazdu na miejsce realizacji zleconej usługi w postaci ryczałtu tj. stałej dopłaty do zlecenia realizowanego na terenie m. st. Warszawy. W przypadku zleceń realizowanych poza obrębem m. st. Warszawy Wykonawca indywidualnie określi w porozumieniu z Zamawiającym stawkę za dojazd.

Termin wykonania: usługi będą zlecane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

Termin płatności wynosi każdorazowo 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Warunek udziału w postępowaniu:

dołączenie do oferty portfolia, o którym mowa poniżej.

Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • Portfolio w formie linków do pięciu realizacji usług tłumaczenia migowego (w tym min. jedna usługa musi dotyczyć tłumaczenia LIVE streaming). Mile widziane projekty ze świata szeroko rozumianej kultury.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:

  • cena – 100,

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marembacz@nck.pl do dnia 24.06.2020 r, do godz. 14:00.

Dodatkowe informacje: Maciej Rembacz, tel. (22) 209 80 82,  marembacz@nck.pl, godz. 09:00-16:00.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.