Realizacja streamingu cyklu koncertów „Dziedziniec Kultury”

Data publikacji: 26.06.2020
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację streamingu cyklu koncertów „Dziedziniec Kultury”, rejestrację wideo wywiadów oraz realizację materiału podsumowującego cykl koncertów „Dziedziniec Kultury”.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Terminy realizacji streamingu: 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08

Miejsce realizacji streamingu: dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP
  • wycenę zamówienia
  • czytelny podpis Wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jhaberek@nck.pl, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 10:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń – 60. Obsługa podobnych wydarzeń zostanie oceniona na podstawie portfolio. (Prosimy o przesłanie linków do trzech podobnych realizacji)

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Haberek, tel. 22 21 00 132, jhaberek@nck.pl, godz. 09:00 – 17:00


Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.