Wykonanie sesji produktowych dla Wydawnictwa NCK

Data publikacji: 22.02.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę wszystkich sesji produktowych i kompozycyjnych realizowanych dla Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury w 2019 r.

Zamawiający przewiduje liczbę wydawnictw dla których zleci wykonanie obu rodzajów fotografii na: od 20 do 30. Liczba wydanych wydawnictw może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu. Cena podana w formularzu ofertowym to cena za wykonanie jednej sesji produktowej i kompozycyjnej dla jednego wydawnictwa, przy założeniu liczby sesji zlecanych przez Zamawiającego w 2019 roku opisanej powyżej.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za każdą sesję zrealizowaną w ramach obsługi.

Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

  • datę sporządzenia,
  • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do 10 sesji fotografii produktowej i 5 sesji kompozycyjnych Każda sesja powinna zawierać co najmniej 3 zdjęcia.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:
cena – 60,
doświadczenie w realizacji podobnych materiałów – 40.

Realizacja podobnych materiałów zostanie oceniona na podstawie portfolio. Pod uwagę zostaną wzięte: jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzgaga@nck.pl, do dnia 28.02.2019 r., do godz. 14:00.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:

Daniel Zgaga, tel. 790 641 772, dzgaga@nck.pl, w godz. 09:00-16:00.