Reportaż wideo z gali rozdania dyplomów programu Młoda Polska

Data publikacji: 06.03.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na realizację reportażu wideo ze spotkania laureatów programu Młoda Polska z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 • Przedmiotem zamówienia jest realizacja reportażu wideo ze spotkania laureatów programu Młoda Polska z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 • Termin realizacji zamówienia: 19 marca 2019 r.
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy,
  - portfolio w formie linków do trzech realizacji.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzgaga@nck.pl, do dnia 13.03.2019 r., do godz. 15:00
 • Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń, oceniane na podstawie przedstawionego portfolio – 60.Pod uwagę zostaną wzięte:, jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji.
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 • Osoba upoważniona do kontaktów: Daniel Zgaga: dzgaga@nck.pl, 790 641 772, godz. 09:00 – 17:00