Realizacja sześciu reportaży wideo

Data publikacji: 03.04.2019
4 minuty

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie sześć reportaży video z realizacji projektów Działu Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sześciu reportaży video ze szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (udźwiękowianie, montaż, zakup licencji, dojazd, dodanie napisów w języku polskim itp.).

3. Termin realizacji reportażu nr 1: 25 kwietnia 2019 r. w Radziejowicach (1 dzień zdjęciowy).

4. Termin realizacji reportażu nr 2: 12 maja 2019 r. w Milanówku oraz drugi termin i miejsce, który zostanie podany najpóźniej dwa tygodnie przed realizacją (razem 2 dni zdjęciowe).

5. Termin realizacji reportażu nr 3: czerwiec 2019 r. Termin i miejsce zostaną potwierdzone najpóźniej 31 maja 2019 r. (2 dni zdjęciowe).

6. Termin realizacji reportażu nr 4: listopad 2019 r. Termin i miejsce zostaną potwierdzone najpóźniej 31 października 2019 r. (2 dni zdjęciowe)

7. Termin realizacji reportażu nr 5: 21-23 października 2019 r. w Kielcach (3 dni zdjęciowe).

8. Termin realizacji reportażu nr 6: 25 listopada 2019 r., Zamek Królewski w Warszawie (1 dzień zdjęciowy).

9. Zamawiający zapewnia Wykonawcy wyżywienie, a w przypadku więcej niż jednego dnia zdjęciowego również nocleg.

10. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do trzech podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila.

Oferty bez linków do portfolio w treści e-maila nie będą rozpatrywane.

11. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 8 kwietnia 2019 r., do godz. 9:00.

12. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 55 doświadczenie w realizacji podobnych materiałów – 45. Realizacja podobnych materiałów zostanie oceniona na podstawie portfolio. Pod uwagę zostaną wzięte: jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji (szczegółowy opis kryteriów oceny w załączniku nr 2.)

13. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

14. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

16. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

18. Płatność za zamówienie będzie dokonywana w transzach, po realizacji każdego z materiałów video.

19. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.