Realizacja dwóch reportaży wideo

Data publikacji: 13.03.2019
3 minuty

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie dwóch reportaży video z realizacji projektów Działu Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch reportaży video ze szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (udźwiękowianie, montaż, zakup licencji, dojazd itp.).

3. Termin dostarczenia reportażu nr 1: 25 marca 2019  r.

4. Termin realizacji reportażu nr 2: 19 kwietnia 2019 r.

5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 3) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do trzech podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila.

7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 18.03.2019 r., do godz. 10:00.

8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 55 doświadczenie w realizacji podobnych materiałów – 45. Realizacja podobnych materiałów zostanie oceniona na podstawie portfolio. Pod uwagę zostaną wzięte: jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji. Szczegóły oceny kryteriów w załączniku nr 2.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.