Przygotowanie dwóch animacji

Data publikacji: 17.01.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie dwóch animacji promujących projekty Działu Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch animacji promujących projekty Działu Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (udźwiękowianie, montaż, zakup licencji itp.).

3. Termin dostarczenia animacji nr 1: 28 stycznia 2019  r.

4. Termin realizacji animacji nr 2: 6 lutego 2019 r.

5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

- portfolio w formie linków do (co najmniej) trzech animacji promocyjnych.

7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 21.01.2019 r., do godz. 14:00.

8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 60, doświadczenie – 40.

Doświadczenie zostanie ocenione na podstawie portfolio, które powinno zawierać linki do co najmniej 3 animacji promocyjnych. Przy ocenie pod uwagę zostaną wzięte: jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność koncepcji.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.