Produkcja gry pt. „Czy wiesz, co wiem? Szacun!”

Data publikacji: 27.03.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na produkcję gry pt. „Czy wiesz, co wiem? Szacun!”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja gry pt. „Czy wiesz, co wiem? Szacun!” którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 3.  Zamawiający po zleceniu usługi odbierze zamówienie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
 4. Termin realizacji zamówienia: 17.05.2019 r.
 5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy.
 7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kostatek@nck.pl, do dnia 01.04.2019 r., do godz. 10:00
 8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.
 9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Ostatek, tel. 22 21 00 194, kostatek@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.
 12. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.