Produkcja gry karcianej pt. „Kolekcjoner”

Data publikacji: 27.03.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na produkcję gry karcianej pt. „Kolekcjoner”

 1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja gry karcianej pt. „Kolekcjoner”, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 3.  Zamawiający po zleceniu usługi odbierze zamówienie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
 4. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2019 r.
 5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy.
 7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kostatek@nck.pl, do dnia 01.04.2019 r., do godz. 10:00
 8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.
 9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Ostatek, tel. 22 21 00 194, kostatek@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.
 12. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.