Dostęp do platformy do realizacji webinariów

Data publikacji: 27.05.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Przedmiotem zapytania jest dostęp do platformy przeznaczonej do realizacji webinariów Narodowego Centrum Kultury.

Nazwa i adres Zamawiającego

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Adres strony internetowej: www.nck.pl

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostęp do platformy przeznaczonej do realizacji webinariów Narodowego Centrum Kultury.

Szczegółowy opis usługi

Dostęp i możliwość korzystania z konta założonego na platformie przeznaczonej do realizacji webinariów. W ramach wykupionej usługi powinny znaleźć się następujące funkcjonalności:

 • możliwość prowadzenia webinariów na żywo z opcją nagrywania,
 • tryb prezentacji, tryb pytań i odpowiedzi, ankiety
 • czat moderowany,
 • współdzielenie ekranu,
 • transmisja na żywo na Facebooku lub YouTube,
 • komunikacja e-mailowa, zaproszenie poprzez e-mail, potwierdzenia
 • statystyki wydarzenia,
 • raporty podstawowe oraz pełne,
 • możliwość organizacji panelu dyskusyjnego lub małej konferencji online (do czterech prezenterów),
 • bezpieczeństwo SSL i RODO,
 • tworzenie formularza rejestracyjnego dla uczestników (opcja do 500 osób),
 • dodatkowe okno podczas webinaru dla drugiego prezentera,
 • opcja wyświetlania prezentacji multimedialnej.

Termin realizacji zamówienia

Aktywność konta: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy

Kryteria Oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, przy czym maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

    C =    
C n  x 100 pkt

C o 

gdzie:
C n – najniższa cena brutto
C o – cena brutto oferty ocenianej

Termin i miejsce złożenia ofert

Oferta, sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kgulej@nck.pl do 29 maja 2020 r., do godz. 16:00.

Istotne informacje

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Narodowego Centrum Kultury dotyczących udzielenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy.