Organizacja gali konkursu Do hymnu

Data publikacji: 11.04.2019
2 minuty

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja uroczystej gali wręczenia nagród w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do hymnu”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 1.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za prawidłowo wykonaną usługę przez Wykonawcę.

Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
- datę sporządzenia,
- adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
- czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do dokumentacji trzech podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila.

Miejsce i termin składania ofert
Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mderenda@nck.pl, do dnia 19.04.2019 r., do godz. 13:00.

Ocena ofert zgodnie z kryterium:
cena – 55,
ocena portfolio – 45.
W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Derenda, tel. 22 20 98 079, mderenda@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczone na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.