Obsługa webinariów wraz ze sporządzeniem transkrypcji

Data publikacji: 10.06.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na obsłudze technicznej i prowadzeniu webinariów realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, przygotowaniu na podstawie nagrania napisów dla osób z dysfunkcją słuchu oraz każdorazowym wykonaniu sketchnotki związanej tematycznie z webianarium.

Nazwa i adres Zamawiającego 

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Termin realizacji

Kompleksowa realizacja usługi w okresie lipiec – grudzień 2020. Prowadzenie 1 webinarium w miesiącu, w terminie uzgodnionym z pracownikiem NCK z odpowiednim wyprzedzeniem. Sporządzenie napisów do webinarium – każdorazowo po nagraniu.

Opis usługi

  1. Przygotowanie i dostosowanie do identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Kultury wirtualnego pokoju webinarium na specjalnej platformie internetowej,
  2. Dostosowanie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez prowadzącego webinarium w sposób i w terminie ustalonym z Zamawiającym,
  3. Moderacja oraz opieka techniczna podczas webinarium z wykorzystaniem własnego sprzętu,
  4. Nagranie systemowe webinarium oraz montaż na potrzeby umieszczenia na kanale YouTube obsługiwanym przez Narodowe Centrum Kultury,
  5. Przygotowanie sketchnotki dotyczącej poszczególnego webinarium,
  6. Wykonanie napisów dla osób z dysfunkcją słuchu na podstawie nagrania webinarium, wiernie odpowiadających treści spotkania i przesłanie w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia realizacji webinarium.

Warunki Udziału

Udział w niniejszym zapytaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w postaci zrealizowania co najmniej 30 usług polegających na kompleksowej obsłudze webinariów (obsługa techniczna spotkania, moderacja czatu, przygotowanie sketchnotki), zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie).

Kryteria Oceny

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  1. ocena portfolio sketchnotek (zgodność z tematem przeprowadzonych webinariów, kreatywność w sposobie ujęcia tematu, atrakcyjność graficzna) (30 pkt)
  2. cena (70 pkt)

Termin i miejsce złożenia ofert

Oferty zawierające formularz ofertowy (załącznik nr 1), przykłady sketchnotek – przynajmniej 15 grafik (załącznik nr 2) i wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3) proszę składać pocztą elektroniczną na adres: ajarzec@nck.pl, do dnia 17 czerwca 2020 r., do godz. 12:00.

Istotne informacje

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Jarzec, tel. 22 350 95 37, ajarzec@nck.pl, godz. 09:00-15:00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie może stanowić podstawy do roszczeń wobec Narodowego Centrum Kultury dotyczących udzielenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy.