Obsługa transportowa artystów

Data publikacji: 05.10.2018
2 minuty

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę transportową przejazdów artystów występujących podczas Festiwalu Eufonie w dniach 22.11-2.12.2018 r na terenie Warszawy.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa transportowa Festiwalu Eufonie którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

3. Termin realizacji zamówienia: 22.11-02.12.2018 r.

4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy,

- pisemne oświadczenie dotyczące doświadczenia w zakresie opisanym w Zapytaniu.

6. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mhorodniczy@nck.pl oraz ajagiello@nck.pl  do dnia 12.10.2018 r., do godz. 10:00.

7. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.

8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

9. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Marek Horodniczy, tel. 22 2100198, mhorodniczy@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Aleksandra Jagiełło, ajagiello@nck.pl, 22 2100192.