Obsługa fotograficzna wernisażu wystawy „Murale Polskiej Niepodległości”

Data publikacji: 07.05.2019
3 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną wernisażu wystawy „Murale Polskiej Niepodległości”.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną wernisażu wystawy „Murale Polskiej Niepodległości”.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna wernisażu wystawy „Murale Polskiej Niepodległości”, który odbędzie się 12 maja 2019 r. w Milanowskim Centrum Kultury, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

3. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

4. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

5. Portfolio w formie linków do trzech fotorelacji z podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila. Przedłożone fotorelacje powinny składać się z przynajmniej 15 zdjęć każda.

6. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 9 maja 2019 r., do godz. 15:00.

7. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 45, ocena portfolio – 55. W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczną zdjęć, estetykę, postprodukcję, umiejętność budowania narracji.

8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

9. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

11. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.