Obsługa fotograficzna i obsługa video wydarzenia Narodowe Czytanie 2018

Data publikacji: 14.08.2018
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną i obsługę video wydarzenia Narodowe Czytanie 2018.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 • Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna i obsługa video wydarzenia Narodowe Czytanie 2018, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 • Termin realizacji zamówienia: 8 września 2018 r., w godzinach 12:00 – 19:00.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Ogród Saski, Warszawa
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  • datę sporządzenia,
  • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  • czytelny podpis Wykonawcy.
 • Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mbogdanowicz@nck.pl, do dnia 17.08.2018 r., do godz. 12:00
 • Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 50, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń (portfolio) – 50.
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 • Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Marcelina Bogdanowicz, tel. 22 21 00 161, mbogdanowicz@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00