Obsługa fotograficzna realizacji projektu „Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 08.04.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną realizacji projektu „Zaproś nas do siebie!”.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna realizacji projektu Zaproś nas do siebie, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, której szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

3. Zamawiający zapewnia nocleg oraz wyżywienie, nie pokrywa jednak kosztu dojazdu.

4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do trzech fotorelacji z podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila. Przedłożone fotorelacje powinny składać się z przynajmniej 15 zdjęć.

6. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 11.04.2019 r., do godz. 13:00.

7. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 45, ocena portfolio – 55. W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczną zdjęć, estetykę, postprodukcję, umiejętność budowania narracji.

8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

9. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

11.Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.