Obsługa fotograficzna realizacji projektu „Ogólnopolska Giełda Projektów 2018”

Data publikacji: 19.09.2018
2 minuty

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną realizacji projektu „Ogólnopolska Giełda Projektów 2018”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna realizacji projektu Ogólnopolska Giełda Projektów 2018, której szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1. Oferta powinna obejmować pracę trzech fotografów, pracujących równolegle.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (organizatorzy gwarantują nocleg 16/17, 17/18, 18/19 października 2018 r. oraz śniadanie i obiad w dniach 17 października, 18 października i 19 października 2018 r.). Organizatorzy nie zapewniają transportu.
 3. Termin realizacji zamówienia: 16-19 października 2018 r.
 4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
 • datę sporządzenia,
 • zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do trzech realizacji fotograficznych.

 1. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 21.09.2018 r., do godz. 15:00.
 2. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń – 60. Obsługa podobnych wydarzeń zostanie oceniona na podstawie portfolio.
 3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 4. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00