Obsługa fotograficzna Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki

Data publikacji: 17.06.2019
3 minuty

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną realizacji projektu „Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki!” w Łucznicy.

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna realizacji projektu Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki w Łucznicy (40 km od Warszawy), w dniach 21-22 czerwca 2019 r., realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

3. Zamawiający zapewnia wyżywienie, nie pokrywa jednak kosztu dojazdu i nie oferuje noclegu.

4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

6. Portfolio w formie linków do trzech fotorelacji z podobnych realizacji należy wkleić w treść e-maila. Przedłożone fotorelacje powinny składać się z przynajmniej 15 zdjęć.

7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gbedkowska@nck.pl, do dnia 18.06.2019 r., do godz. 14:00.

8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 45, ocena portfolio – 55. W ocenie portfolio będzie brane doświadczenie w realizacji wydarzeń podobnych do przedmiotu zamówienia, jakość techniczną zdjęć, estetykę, postprodukcję, umiejętność budowania narracji.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Gabriela Będkowska, tel. 22 21 00 175, gbedkowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

12. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.