Obsługa fotograficzna gali konkursu "Do hymnu"

Data publikacji: 12.06.2019
3 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną gali konkursu „Do hymnu”.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną gali konkursu „Do hymnu”.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna gali konkursu „Do hymnu”, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

3. Termin realizacji zamówienia: 17 czerwca 2019, w godzinach 12:00 – 16:00.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II, Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa.  Możliwa jest zmiana miejsca realizacji na inne w granicach administracyjnych m. st. Warszawy. Ostateczne miejsce realizacji zostanie podane do wiadomości wykonawcy do dn. 16.06.2019

5. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.

6. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do pięciu fotorelacji dotyczących wydarzeń zbliżonych do omawianego w zapytaniu, takich jak gale, koncerty, konferencje. Każda sesja powinna zawierać co najmniej 15 zdjęć. Linki do portfolio powinny być przesłane w treści wiadomości mail.

7. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzgaga@nck.pl, do dnia 14.06.2019 r., do godz. 13:00.

8. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 40, doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń (portfolio) – 60. Pod uwagę zostaną wzięte:, jakość techniczna materiałów oraz oryginalność i kreatywność ich realizacji.

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

10. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Daniel Zgaga,
tel. 790 641 772, dzgaga@nck.pl, godz. 09:00 – 17:00

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

12. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.