Ilustracje na potrzeby kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych

Data publikacji: 11.04.2019
3 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na ilustrowanie ciekawostek o języku polskim  na potrzeby kampanii Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ilustracji na potrzeby kampanii, m.in. na  serwisy społecznościowe (Facebook i Instagram) oraz stronę internetową kampanii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.

Cena za realizację Przedmiotu zamówienia:

 • cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
 • cena podana w formularzu ofertowym to cena za wykonanie jednej ilustracji przy założeniu:
  1. stałej współpracy z Wykonawcą na podstawie zawartej umowy od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  2. zlecaniu Wykonawcy w ramach współpracy wykonanie min. 3 – maks. 4 ilustracji miesięcznie tj. maksymalnie 28 ilustracji w ramach prowadzonej współpracy do 31.12.2019 r.
  3. liczba zleconych do wykonania ilustracji może ulec zmianie jednak nie większej niż 20 % liczby opisanej w ppkt 2.2.2.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:

 • datę sporządzenia,
 • adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP/PESEL,
 • czytelny podpis Wykonawcy,
 • zaoferowaną kwotę.

Do formularza ofertowego należy dołączyć:

 • linki odsyłając do portfolio w treści e-maila (portfolio powinno odsyłać do co najmniej 15 ilustracji autorstwa Wykonawcy,
 • próbną ilustrację w załączniku do e-maila (próbną ilustrację należy stworzyć na podstawie wybranej przez Wykonawcę ciekawostki o języku polskim spośród wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1, pkt 3).Ocena ofert zgodnie z kryterium:
  cena – 30 pkt,
  ocena portfolio – 30 pkt,
  ocena próbnej ilustracji – 40 pkt

Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kgonta@nck.pl, do dnia 10.05.2019 r., do godz. 14:00.

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje:
osoba upoważniona do kontaktu: Jakub Kruczała, tel. 22 21 00 127, jkruczala@nck.pl, godz. 09:00 – 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

Zamawiający może zakończyć postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

W przypadku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Narodowym Centrum Kultury umowy, na mocy której przeniesie na Narodowe Centrum Kultury, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do wykonanych ilustracji.