Obsługa fotograficzna gali rozdania dyplomów programu Młoda Polska

Data publikacji: 05.03.2019
2 minuty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną spotkania laureatów programu Młoda Polska z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 • Przedmiotem zamówienia jest obsługa fotograficzna spotkania laureatów programu Młoda Polska z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 • Termin realizacji zamówienia: 19 marca 2019, w godzinach 14:00 – 18:00.
 • Miejsce realizacji zamówienia: Pałac Krasińskich w Warszawie, plac Krasińskich 3/5.  Możliwa jest zmiana miejsca realizacji na inne w granicach administracyjnych m. st. Warszawy. Ostateczne miejsce realizacji zostanie podane do wiadomości wykonawcy do dn. 15.03.2019
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać
   - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP
  - czytelny podpis Wykonawcy.

Portfolio w formie linków do pięciu fotorelacji. Każda sesja powinna zawierać co najmniej 15 zdjęć.

 • Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dzgaga@nck.pl, do dnia 08.03.2019 r., do godz. 15:00.
 • Ocena ofert zgodnie z kryterium
  cena – 40,
  doświadczenie w obsłudze podobnych wydarzeń (portfolio) – 60.
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 • Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Daniel Zgaga, tel. 790 641 772, dzgaga@nck.pl, godz. 09:00 – 17:00
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.