Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 12.08.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT, tj. komputerów stacjonarnych (5 sztuk), komputerów przenośnych (10 sztuk), komputer przenośny (1), według specyfikacji technicznej:

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

30213300-8  Komputer biurkowy

30213100-6  Komputery przenośne

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: nie później niż 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.  formularz ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 2 do zapytania;

2.    wykaz oferowanego sprzętu stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania;

 

Kryterium (C): Cena. Skala punktów możliwych do otrzymania w ramach tego kryterium (100 pkt.).

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 19.08.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:  http://nck.eb2b.com.pl

 

Data wywieszenia: 11.08.2020 r.