Dostarczenie materiałów plastyczno-edukacyjnych

Data publikacji: 15.01.2019
1 minuta

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie materiałów plastyczno-edukacyjnych.

 1. Przedmiotem zamówienia są materiały plastyczno-edukacyjne, których szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.
 2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu oraz dostarczeniu materiałów do 50 Przedszkoli  na terenie Polski.
 3. Termin realizacji zamówienia: 4 marca 2019 r.
 4. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty. Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  - datę sporządzenia,
  - zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  - czytelny podpis Wykonawcy.
 6. Miejsce i termin składania ofert: oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres achrzanowska@nck.pl, do dnia 22.01.2019 r., do godz. 18:00.
 7. Ocena ofert zgodnie z kryterium cena – 100.
 8. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 9. Dodatkowe informacje: osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Chrzanowska tel. 22 2100 174,  achrzanowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00