Animacja logotypu Narodowego Centrum Kultury z udźwiękowieniem

Data publikacji: 18.02.2019
1 minuta

Przedmiotem zamówienia jest realizacja animacji logotypu Narodowego Centrum Kultury wraz z udźwiękowieniem w technologii 3D, którego szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1.

 • Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.
 •  Zamawiający po zleceniu usługi odbierze zamówienie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
 • Termin realizacji zamówienia: 29.03.2019 r.
 • Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia faktury za wykonaną usługę przez Wykonawcę.
 • Formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 2) powinien zawierać:
  – datę sporządzenia,
  – zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
  – czytelny podpis Wykonawcy.
 • Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mkusmierczyk@nck.pl, do 22.02.2019 r. do godz. 12:00
 • Ocena ofert zgodnie z kryterium:
  – cena – 40 pkt.,
  – ocena koncepcja animacji 3D (przedstawienie koncepcji animacji 3D w formie storyboardu przesłanego w formacie PDF wraz z ofertą) – 60 pkt.
 • Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom drogą elektroniczną.
 • Dodatkowe informacje: Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 210 01 77, mkusmierczyk@nck.pl, godz. 09:00-15:00