Zamówienia publiczne

BIP
Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”
Biuletyn Informacji Publicznej

Badanie ”Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania”

Badanie miało charakter ogólnopolski – objęto nim regionalne instytucje kultury w każdym województwie. Celem projektu było zbadanie i analiza funkcjonowania regionalnych...

Badania elit - ”Diagnoza kultury Szczecina”
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania elit - ”Diagnoza kultury Szczecina”

Raport Dwie strony arrasu i Willa Lentza: środowiskowe sposoby postrzegania obszaru kultury w Szczecinie to projekt badawczy, którego celem było opisanie (lub zrekonstruowanie)...

Analiza naukowa nt.: ”Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu”
Biuletyn Informacji Publicznej

Analiza naukowa nt.: ”Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu”

Przemysły kultury oraz tzw. działalność nieprodukcyjna (rozumiana jako sztuki performatywne, plastyczne - z wyłączeniem filmu - i instytucje kultury) - składają się na pojęcie sektora...

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze

Młodzi i Media to projekt badawczy o roli nowych mediów w życiu młodych ludzi

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN

druk Ter­mi­na­rza NCK 2011
Biuletyn Informacji Publicznej

druk Ter­mi­na­rza NCK 2011

Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.